<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Nisan 09, 2006

yok olmak

çalışamıyorum...
huzurlu uyuyamıyorum...
kitap okuyamıyorum...
uyanamıyorum...
düşünmeden duramıyorum...
düşünemiyorum...

Bütün gün uyumak, olmadı dışarı çıkmak, olmadı nefes almak istiyorum.
Sürekli nefesimi tutmuşum hissi ile bilgisayar karşısında oturup "çalışamıyorum çalışamıyorum" diye sürekli söylenmek istemiyorum.

Kaçmak istiyorum. Her şeyi bırakıp bir anda yok olmak. Hiç olmamış olmak...

1 Yorum:

Anonymous nesrin der ki...

sabret geçecek. Biz yanındayız ve ceren'in dediği gibi; zaman en iyi antibiyotik.

4/12/2006 09:25:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker