<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Mart 27, 2006

döneceksin diye söz ver

Yüksek Sadakat dinliyorum bu aralar. Çalışırken... Bomboş ofiste... Gecenin bi yarısından sonra.

"döneceksin diye söz ver" çalmaya başlıyor. Bir an gözümde canlanıyor... tek bir sahne... başımı kaldırıyorum yaptığım işten. Artık ağlayıp ağlamadığımdan bile emin olamıyorum. Elimle yokluyorum gözlerimi. Bazen ıslak oluyor, bazen kuru... Islak olmasına da kuru olmasına da şaşırıyorum.

Gözümün önünde tek bir sahne. Şarkı çalıyor. Gözümün önünde bir klip oynuyor.

"dönmek için gidiyorum" demişti askere giderken, "ağlama güzelim, orda kalacak değilim ya"... "söz ver" dedim, "döneceğine söz ver" dolu dolu gözlerim, bükük dudaklarım...

Şarkı bitiyor, işime dönüyorum...

İçim kırık.

Kırıklar tamir oluyor, ben ölüyorum...

0 Yorum:

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker