<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Mart 31, 2006

Cumaaaa

Cuma günlerini o kadar seviyorum ki, sırf cuma günü ofiste olup yarin tatil diye mutlu olmayı kaçırmayayım diye raporlu raporlu işe gidiyorum. Sanırım deliyim.

4 Yorum:

Blogger Handan der ki...

:D

3/31/2006 11:36:00 ÖÖ  
Blogger faruk der ki...

ehehe

3/31/2006 03:33:00 ÖS  
Blogger might der ki...

ne denilir ki :)

4/01/2006 03:40:00 ÖS  
Blogger cenkunal der ki...

Estağfirıllah...

4/02/2006 09:41:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker