<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Nisan 25, 2006

atasözleri ve deyimler sözlüğü

 • Öfke gelir gözün kararır, öfke gider yüzün kızarır.
 • El elin eşeğini türkü çığırarak ararmış.
 • Ölüsü olan bir gün, delisi olan hergün ağlar.
 • Köpeğe gem vurma kendini at sanır.
 • Deveyi yardan ucuran bir tutam ottur.
 • Kuzguna yavrusu şahin görünür.
 • Kurtlu baklanın kör alıcısı olur.
 • Ateş düştüğü yeri yakar.
 • Çabuk parlayan çabuk söner.
 • Biçmesini bilmeyenin orağı kördür.
 • Atı kaybolanın kulağından at sesi gitmez.

5 Yorum:

Blogger acemi der ki...

Ben de ekleyeyim iki tane.

* İt takkeyi neylesin, dingilderken düsürür.

* Alismadik popoda don durmaz

4/26/2006 02:05:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Buraya gelince de hep anılara dalıyorum ben :)

Babam bir gün "Kuzgüna yavrusu anka gözükürmüş ama biz de kuzgun sayılmayız canım" demişti, amma gülmüştüm.

4/26/2006 03:50:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Buyrun bu da gee hanımdan

4/28/2006 09:21:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

ayyyyyyyyyyyyyyyyyyy nnnnnnnneeeeeeeeeeeeee biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiççççççççççççiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmm bbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuu bbbbbbbbbbbööööööööööööööööööööyyyyyyyyyyyyyylllllleeeeeeeeeeeeee

12/12/2007 09:38:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

ne dionuz ya siz mal mal şeyler yazıosunuz

4/10/2008 06:42:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker