<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Nisan 14, 2006

Depresyon İlacı Olarak Bükreş


İnanılmaz bir fiziksel çöküntü yaşıyorum. Hayır hayır, buranın kızlarını görünce yaşanan bunalım değil bu. Ne buradaki eğlenceden ne de çalışmaktan vazgeçtiğim için uykudan vazgeçmek zorunda kaldım burda. Ama depresyon ilacı olarak Bükreş tavsiye edenlere selam ediyorum burdan, it works...

2 Yorum:

Blogger Gün der ki...

Oh ne güzel yapmışsın benim de gezesim var bu aralar, acil gitmem lazım bir yerlere...

4/15/2006 12:14:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

En iyisini yapmışsın :)

4/17/2006 10:48:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker