<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Mart 09, 2006

Anı...

Gördüğüm en güzel aşk fotoğraflarını çektirmişim ben bi adamla. Aşk yokmuş oysa aramızda...

Kilo almış, zayıflamış, yeniden kilo almışım. Sarışın olmuşum, kızıl olmuşum, kendimi bulmuşum, yaşlanmışım...

Çok olmayacak şeylere üzülmüşüm, çok olmayacak şeyler yazmışım, çok olmayacak şeyler yapmışım...

Silinen çok arkadaşım olmuş, özlediğim bir kaç tane...

Hep arkadaşlarımla gülmüşüm, onları güldürmüşüm, hep "o"na ağlamışım.

Hep aynı cümleleri kullanmışım, aynı şekilde söylemişim sevdiğimi, aynı şekilde bitmez sanmışım, aynı şekilde terk edilmişim...


Bilgisayarımı temizleyeyim dedim... Gitmedi elim..

3 Yorum:

Blogger might der ki...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

3/10/2006 02:51:00 ÖS  
Blogger might der ki...

geçmişi sırtında taşıyarak yaşayamazsın ki? bırak hafiflesin yüreğin.

3/10/2006 02:52:00 ÖS  
Blogger Gün der ki...

En zor temizliktir anı temizliği :(

3/11/2006 12:34:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker