<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Nisan 25, 2008

pardon siz kaçıncı dönem?

Efenim asker yolu beklemekten bıkıp usanmayan bi yapımız var malumunuz. Bu blogun ömrü boyunca bile iki askerlik bekledim. Jargona ortalama bir bayanın olduğundan çok daha hakimim yani.

Geçen gün şirketcek karaokeye gittik yine. İstanbul ofisten bir arkadaş geçen yaz askerden döndüğünü söyledi. "315 KD misin sen?" dedim.

Dün akşamda yeni biri ile tanıştım bir grupta. "Askerim ben aslında" dedi. "319 mu, 317 mi" dedim? Belli asteğmen zira arkadaş. 317 çıktı. (Gerçi ben inat ettim, sen doktorsun, çift olması gerekmez mi diye, karma sınıfta da alıyorlarmış doktorları.)

Bütün bu arkadaşlarla bu sorunun üzerine "aaa sen nerden biliyorsun bunları" diye bir sohbet başlıyor.

- Sevgilim askerde.
- O kaçıncı dönem?
- 319
- Şafak?
- Yirmi...
- Ooo bitirmiş, gerçi geçmez şimdi ona askerlik, şafak sıkıştırır. Hele son 1 hafta... Ben askerdeyken de öyleydi. Son bir hafta artık, teskereciyiz... Bi ahmet başçavuş vardı bizim, kafa adam... O rahat ettirdi. Ama bi dallama yüzbaşı vardı.... O dönem nöbetten falan da düşmüşüm.... ... .... ... ...


eXTReMe Tracker