<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Aralık 07, 2010

Entresan


Fazladan 15 kilo taşıyorum. Bu fazladan taşıdığım 15 kilo sadece yağ. Ama eğer bu 15 kilo yağ olmasaydı, bir tansiyon problemim olmayacaktı. Dolayısıyla taşıdığım yağ değil, bir bebek olacaktı.

Buna bu kadar üzülüyor olmam, her bebekli kadını kıskanmam, hamileleri ayrı bir kıskanmam normal mi bilmiyorum. Dünya üzerinde sadece benim bebeğim yokmuş gibi geliyor, asıl bu çok entresan! Bundan 5 ay önce böyle hissetmiyordum, ama şimdi birileri bana yasak dedi ya, kıymete bindi o olmayan bebek.

Ne zaman yasak kalkacak? Benim tansiyonum dengeye geldiği zaman.

Ne zaman tansiyon dengeye gelecek? Beslenmeme dikkat edip, spor yapıp, kilo verdiğim zaman.

Bir insanın bir şeye bu kadar çok üzülüp de onun yolundaki engelleri kaldırmakta bu kadar pasif davranması da enteresan.

Entresan bir insanım vesselam...


eXTReMe Tracker