<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Ağustos 01, 2010

hastalık ve futbol

Hastayım 2 gündür. Şu anda Ankara tam 41 derece! Dün de öyleydi. Ve ben bu sıcakta dün yorgana sarılarak uyudum. Bir ara ölçtüm ateşimi 38,5'tu. Hala dışardan soğuk... Yine de insanın ateşi alıştığının üzerine çıkınca üşüyormuş.

Balkondayım şimdi. Biraz bilgisayarda işim var, dışarda çocuklar futbol oynuyorlar. Bundan 20 sene önce biz de oynardık. terminoloji pek değişmemiş. Hala aldım verdim ile oyuncu seçiliyor takıma. Biri kaleci-oyuncu oluyor. Kaleden kaleye gol var mı diye tartışıyorlar. durup durup "el" diye bağırıyorlar. Kaçta biter'in pazarlığı yapılıyor. Birinin annesi çağırınca oyun duruyor, diğerleri söyleniyor. Çağırılan çocuk mahçup...

Gol atan çocuk bağırıyor şimdi sanki bir maç spikeriymiş gibi... "arda, arda, arda.... Yine çalımladı erhanı, çok güzel bir şut ve top ağlarda..." bir iki terbiyesiz çocuk var. genelde küfür ediyorlar. Anneler kızıyor. demin gol atılınca biri yine boru gibi girdi dedi. Kenardaki annelerden biri "boraaaa" dedi tehditkar bi ton ile. "ne var ya, boru gibi dedim, bişi mi dedim alla allaaa" diye söylendi.

Koca bir pazar günü evde geçti... Yarın iş var. çocuklara tatil. yarın yine aynı şekilde futbol oynayacaklar....


eXTReMe Tracker