<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Temmuz 26, 2010

boya kokusu

Ofiste bir boya kokusu var, sormayın gitsin.
Kafayı buldum bulacağım.

Araba bugün satılacak muhtemelen... Bunun konuyla ilgisi yok, not olarak yazdım. Gözün gibi bak, pırıl pırıl kullan, sonra anlık bir hatayla kaza yap ve cebinden 3000 lira civarında para gitsin. Çok entresan. Oysa şimdi ev alırkan o 3000 liraya ne cok ihtiyacı oluyor insanın...


eXTReMe Tracker