<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Temmuz 29, 2010

yuva


ev için anlaştık, yakında yeni evimin resimlerini koymaya başlarım buraya. Kapora yarın vereceğiz ev sahibine. Bir yazı hazırladım ki sormayın. Sanki kapora vermiyoruz da evi yeniden inşa ettiriyoruz. "...... adresinde mukim"ler mi isterseniz, "bundan sonra ALICI olarak anılacaktır" cümleleri mi yoksa "taraflarca 29.07.2010 tarihinde akit olunmuştur" ibareleri mi... Sanırsın avukatım. Adam biraz ciddiye alsın istedim de :)

neşem yerinde... Ah bi de üzmeye çalışanlar olmasa... Anlamıyorum bazen insanları. İnsanlar dediklerim de en yakınlarım...


Boş bir evden yuva yapmaya gidiyorum ben şimdi.

2 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

hayırlı olsun gece! darısı benim başıma tez vakitte inşallah....

7/30/2010 01:15:00 ÖS  
Blogger setenay der ki...

güle güle oturuuuuunnn.. :)

7/30/2010 05:46:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker