<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ekim 22, 2009

canım sıkkın.

çoook sıkkın.

çok çok çok sıkkın.


yorgunum.

çok hem de.

eve gitmek istiyorum.

uyumak.

saatlerce...

1 Yorum:

Blogger setenay der ki...

ekimden beri okumuyormuşum blogunu. işyerinde senin bloguna giremiyorum, işten sonra bi de eve gelip bilgisayar açmayınca oluyor bu kadar süre..

neyse de, sonuçta üzülme sen canım arkadaşım, hayat can sıkıntılarının yanısıra bir sürü güzellikle de dolu.

en umutsuz anında gelen güzel bir şeyle bir anda seni dünyanın en mutlu insanlarından yapabilecek kadar cömert hayat!

there is always hope!

11/11/2009 10:32:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker