<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Kasım 06, 2007

Gerilim

burası tam günlük oldu. Aslında aylık...

Şu ne zaman olmuştu acaba diye açıyorum genelde blogu. Ve bu yüzden benim için önemli olayları yazıyorum, ve çoğu da bir iki satır oluyor. Vaktim olmadığından değil aslında bloga ilgimi kaybettim sanırım.

uzun ve komik (bana komik geliyordu, Ayşe Arman diyenler de vardı tabi) yazılar yazmak istiyorum yeniden. Yazarım belki sevgilim gidince (aslında liseli kızlar gibi sözlüm demek çok hoşuma gidiyor).

Bu aralar ki gündemim;

- Askerlik: Serkan'ın 8 aralık gibi belli olacak nereye ve ne kadar süre ile gideceği. Geriyor belirsizlik.
- Evlilik: Serkanın ne zaman döneceğine bağlı olarak ne zaman evlenebileceğimiz de ortaya çıkacak. Babamlarla önümüzdeki hafta tanışacak. Bir yandan da nerede oturacağımız muallak, o ben kirada oturmam diyor, ben onun şehrin uzak yerindeki evinde. Geriyor belirsizlik.
- İş/İşsizlik: Ben tam kararımı vermişken, genel müdür dur önce bi konuşalım dedi, ancak 1 haftadır denk getirip konuşamadık. Bu konuşma kararımı değiştirebilir. Geriyor belirsizlik.

Gerim gerimdim günlerdir, iki gündür daha bir iyiyim...


eXTReMe Tracker