<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Mayıs 09, 2006

Daralım

Boğazıma oturmuş şahıs, kalk çabuk ordan, nefes alamıyorum...
Duvar bi yerinde dur ya, sıkıştım kaldım daha ne kadar üzerime geleceksin....
Masamda duran şirketin ortasında nasıl fırlatabilirim seni duvara...
Zaman ne zaman acil işim olduğunda bu kadar hızlı akman neden? Ve ne zaman kaçıp gitmek istesem durman?

Bunalıyorum, daralıyorum...

Acaba kilolarımdan ruhuma yer mi kalmıyor bedenimde?

Not: Daralım diye bir kelime var mı?

2 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

Interesting site. Useful information. Bookmarked.
»

5/28/2006 06:16:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Very pretty design! Keep up the good work. Thanks.
»

5/28/2006 06:21:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker