<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Temmuz 23, 2010

keyif

Sabah döndüm dedim, keyifliyim dedim ya.

Al sana keyif!!!

Evin kaporasını vermemizi beklediğimiz muhtelif nedenler icin daha bir süre daha beklememiz gerektiğini öğrendim az önce. Evin bizi o kadar bekleme olasılığı yok.

Ne yapalım kısmet değilmiş. Ağlıyor olabilirim şu anda, önemli değil geçer.

cevremdeki 1500 kişi de üzüldüğüm şeyi, hayal kırıklığımı, içimdeki kırgınlığı anlamak yerine

- aman ev mi yok memlekette.
- satılmaz canım, evler 8-9 aydan önce satılmıyor. (ev 9 aydır satışta)
- aman canım 9 aydır satılmamış şimdi mi satılacak.
- bi ev için üzülünür mü?
- daha güzellerini bulursunuz... demese... ah demese....


eXTReMe Tracker