<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Şubat 13, 2007

tasarruf

Bilgisayarımda bir dosyayı açacağıma el alışkanlığı Internet Explorer ikonuna tıkladım, e açıldı haliyle, söz dinler benim bilgisayarım.

Peki ben ne yaptım, ne düşündüm. "Hay aksi, haybeye açtık, israf olmasın bi şey yapayım Internette." Cidden bunu düşünmüş olmama, bunu düşündüğüm halde neden zilyon dolar kredi kartı borcum olduğuna şaşmamak elde değil.

- Şaş!
- Emredersiniz komutanım.

(Alkol almadım, bir komutanlıkta toplantıdaydım sabah, ağız alışkanlığı oldu)


eXTReMe Tracker