<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ocak 28, 2010

geliyor geliyor geldi...

gelen kim mi? Baş ağrısı...
Geldi oturdu sol yanıma... Sol gözüm şimdiden görmez oldu...
Geliyor aşamasındayken bir ilaç içmiştim oysa ki...
Midem bulanmasa bu sefer bari, toplantım var bi dolu...

Bu arada neden hıçkırır ki insan? Sabah cok hıckırdım ben... Hıck!

2 Yorum:

Blogger Eski Milenyum der ki...

tamda blog'luk bir yazı. Asprin kullan.

1/30/2010 10:32:00 ÖS  
Anonymous Sohbet der ki...

bencede aspirin kullan.

2/20/2010 12:03:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker