<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Aralık 17, 2009

görgüsüz

dün akşam annemlere gittik yemeğe. Dönüşte de bizim arabayı aldığımız bayinin önünden geçiyoruz... Arabanın dün gece ya da bu sabah bayiye teslim edileceğini biliyorum öte yandan. Geçerken bir baktık ki bir dolu yeni araba yığılmış bizim bayinin önüne. Hemen ilk dönüşten döndük, bayiye gittik. Bayiye gittik derken, yanlış anlaşılmasın saat gece 11, bayi kapalı... Ama arabalar bayinin bahçesinde...

Biz iki görgüsüz, gecenin 11'inde bizim olduğunu düşündüğümüz arabanın çevresinde dört döndük. Evet evet bu diye kocaman kocaman güldük. Hatta iyice abarttıp resmini çektik.

Sabahta bayide bizimle ilgilenen danışmanı arayıp güvenlik kamerası kayıtlarını izliyorsanız bizi deli sanmayın sadece hevesliyiz dedim.


Arabamız gelecek hafta ortası ulaşacak bize. Arabamız da şu aşağıdakinin siyahı...

1 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Hayırlı olsun, keyifli günlerde kullanın arabanızı :)

12/29/2009 12:02:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker