<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Kasım 06, 2004

Boracım, Boracım

Yitirdiklerimiz ile başladık yazmaya. Sen gittikten sonra Google'da aradım seni. Bir sözünü, bir kelamını yakalarım belki diye. Ondandır ki ilk seni yazmak istedim.
Didim'de adının verildiği bir sokak var artık, biliyorsundur, Bi dolu serserilikler yaptığımız Didim'de, 2. evinin olduğu, 2. ailenin olduğu yerde... Hepimiz pek bi özledik seni. Ali Bar, De Bar, yatırımlar, motorun, bizim ev, dostların, Didim pek bi özledi.
Ben çok özledim seni. Fenerbahçe parkındaki sohbetleri...


eXTReMe Tracker